Forrige side Næste side


Bakkerne, søerne og vandløbene i egnen omkring Ny Hammersholt

Det særprægede landskab mellem Hillerød og Ny Hammersholt er formet som en mosaik af tætliggende lavninger, som efter den sidste kuldeperiode (Weichsel) henlå i form af mere eller mindre sumpede områder. Lavningerne er opstået ved smeltning af store flager af dødis. Nogle af de større lavninger er i nyere tid omdannet til kunstige søer ved hjælp af dæmninger, mens andre er tørlagt ved dræning. Syd for Slettebjerget i Ny Hammersholt ses især mange mindre dødishuller i form af småsøer og vandhuller. Øst herfor ligger en højere randmoræneryg, som blev dannet meget sent i Weichsel, men noget tidligere end dødishullerne.

Frederik II's kanal syd for Hillerød (angivet med en rød linie på kortet) passerer tæt forbi Ny Hammersholt. Nogle af de opdæmmede søer indgår i kanalsystemet; andre har fungeret som fiskedamme.

Del på facebook

Forrige side Næste side